+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Oksidacijsko redukcijski potencijal poznat i kao ORP ili Redox, je mjerenje (mV) koji pokazuje sklonost kemijskih spojeva za gubitakom i dobivanjem elektrona. Oksidacija se odnosi na gubitak elektrona, dok se redukcija odnosi na dobitak elektrona. Nitrifikacija je biološki proces koji obuhvaća oksidaciju amonijaka do nitrata nitrificirajućim bakterijama. U tretmanu otpadnih voda, do nitrifikacije dolazi u aerobnim uvjetima koji zahtijevaju razinu otopljenog kisika između 1 i 3 mg/L. Denitrifikacija je biološki proces koji se može provesti u otpadnim vodama, obuhvaća redukciju nitrata u molekularni dušik. Denitrifikacija se događa pod anoksičnim uvjetima, koji imaju vrlo niske razine otopljenog kisika, obično manje od 0.5 mg/L. Anoksični uvjeti dopuštaju denitrificirajućim bakterijama rast i razgradnju nitrata kao izvor energije u nedostatku kisika, kao što se vidi u jednadžbi: 6NO3-+ 5CH3OH  5CO2+ 3N2+ 7H2O + 6OH-. Operateri otpadnih voda koriste očitanja otopljenog kisika za kontrolu nitrifikacijskih i denitrifikacijskih procesa, stvarajući aerobne uvjete za nitrifikaciju, a anoksične uvjete za denitrifikaciju. Međutim, budući da razina otopljenog kisika može varirati obzirom na dubinu i mjesto, ORP očitanja mogu se upotrijebiti za točnije praćenje tih bioloških procesa. ORP očitanaj između +100 i +350 mV ukazuju na prisutnost kisika i dušika, što pokazuje da se nitrifikacija uspješno odvija. ORP očitanja između -50 i +50 mV ukazuju na anoksične uvjete i korištenje nitrata kao izvor energije mikroba, čime se osigurava učinkovita denitrifikacija.

Postrojenja za obradu otpadnih voda su kontaktirala Hannu zbog važnosti mjerenja ORP-a u tankovima za prozračivanje. Postrojenja žele pratiti vrijednosti otopljenog kisika uz ORP ,tako da je Hanna ponudila HI9829 Prijenosni multiparametarski mjerač. HI9829 mjerač je idealan za mjerenja na terenu. Uređaj se isporučuje u čvrstom transportnom kovčegu sa spremištem za senzore, čaše, te otopinama za kalibraciju. HI9829 elektroda je vodootporna (IP 68), te ima zaštitnu, teški čep kako bi zaštitila elektrode prilikom terenskog rada i omogućila potonuće prilikom mjerenja. Multiparametarski mjerač može mjeriti do 12 parametara istovremeno, sadrži integrirani temperaturni senzor i 3 senzorska ulaza: jedan potenciometrijski ulazni senzor je za pH, pH / ORP, ili ISE senzor; jedan ulaz za elektrodu za otopljeni kisik i jedan za EC senzor ili senzor za EC i mutnoću. Postrojenja za obradu otpadnih voda kupila su HI9829 kit opremljen sa HI7609829-1 pH/ORP senzorom i HI7609829-2 senzorom za otopljeni kisik kako bi kontinuirano mogli pratiti ORP i otopljeni kisik u tankovima za prozračivanje. HI9829 kit također se isporučuje sa HI7609829-3 EC senzorom, ali pošto EC nije bitan faktor u tankovima za prozračivanje, kupac je iskoristio isporučeni čep kako bi zatvorio i osigurao ulaz za EC senzor te kako bi bio vodootporan. pH/ORP senzor ima izdržljivo tijelo (PEI) sa štitom oko senzora za zaštitu od čestica, te tijelo elektrode nije potrebno nadopunjavati elektrolitom. Senzor za otopljeni kisik koristi lako zamijenjive čepove s propusnom membranom; nije potrebna polarizacija senzora tako da je odmah spreman za mjerenja. Dužina kabla od 4 metra dozvoljava korisniku mjerenje više parametara na dubini u tanku za prozračivanje kako bi održali reprezentativne vrijednosti u tanku. Pomoću ORP očitanja i očitanja otopljenog kisika kontrolira se stanje tanka, te postrojenje može uštediti na troškovima rada optimizacijom količine zraka koji se crpi. U postrojenjima je primjećena povećana čistoća obrađene vode. Postrojenja za obradu otpadnih voda su u potpunosti zadovoljni robusnim, jednostavnim za upotrebu HI9829 mjeračem koji dozvoljava istovrmeno praćenje ORP-a i otopljenog kisika.