+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Kada je riječ o hidroponskom uzgoju, biljke se uzgajaju na podlozi bez zemljišta, a sve neophodne nutrijente dobijaju iz otopina gnojiva. U ovim otopinama se moraju pratiti pH i EC/TDS vrijednosti, kao i koncentracije različitih nutrijenata; jedan od parametara čiji se značaj često zapostavlja je otopljeni kisik. Kisik je značajan za razvoj zdravog sustava korjenja, aerobno disanje korijena i razvoj korisnih aerobnih bakterija koje se nalaze u zoni sustava korjenja. Nedovoljna količina kisika će prouzročiti lošije razvijanje korijena, smanjenu apsorpciju nutrijenata i povećanje količine neželjenih bakterija i gljiva. Sve ovo predstavlja stres za biljku.

Postoje različiti hidroponski uzgoji, a najčešći sustavi su:

  • Sustav kultura koje su uronjene duboko u vodi, dok je korijen same biljke potopljen u otopini nutrijenata;

  • Aeroponski sustav, kod kojeg korijen biljke raste u zraku dok se povremeno prska otopinom nutrijenata;

  • Sustavi sa slojem nutrijenata, gdje je sam vrh korijena biljke u kontaktu sa površinom namočenom otopinom nutrijenata;

  • Sustav kap po kap ili pasivni irigacioni sustav, kod kojeg biljke rastu u inertnom mediju kao što je kokosov treset, staklena vuna ili perlit u koji kaplje otopina nutrijenata.

U sustavima gdje je korijen uronjen u vodu, aeracija otopine nutrijenata je ključna kako bi se osigurao pravilan razvoj sustava korjenja. Preporuča se da otopljeni kisik bude u koncentraciji minimum 5 mg/L. Koncentracija niža od 5 mg/L je štetna za biljku i njen razvoj. Međutim, teško je održavati koncentraciju otopljenog kisika višom od 5 mg/L u plastenicima. Obzirom da se temperatura vode povećava, topljivost kisika se snižava. Povišene temperature u plastenicima uzrokuju sniženje koncentracije kisika, dok se potrošnja kisika povećava. Koncentracije kisika više od 5 mg/L se postižu aeracijom uz pomoć pumpi za zrak i difuzera kisika, dodatkom kemikalija kao što su vodikov peroksid ili ozon, ili brzim miješanjem otopina.

Iz rasadnika su kontaktirali Hanna Instruments kako bi dobili preporuku o mogućem načinu za praćenje količine otopljenog kisika u vodi za navodnjavanje. Imali su kombinaciju sustava zasnovanog na uzgoju biljaka u zemljištu i sustava kap po kap. Korisnik je odlučio pratiti koncentraciju otopljenog kisika u rezervoarima kao i u otopinama gnojiva na nekoliko različitih mjesta u plasteniku. Koncentracija otopljenog kisika u korištenim otopinama je bila do 10 mg/L uz pomoć aeratora. Na ovaj način se osiguravalo održavanje koncentracije od 5 mg/L.

Hanna Instruments stručnjaci su preporučili HI2004 edge™ mjerač otopljenog kisika. HI2004 edge™  moje mjeriti koncentraciju otopljenog kisika u rasponu između 0.00 i 45.00 mg/L sa rezolucijom od 0.01 mg/L. Polarografska sonda HI764080 ima promjer 12 mm i omogućava korisniku jednostavna mjerenja otopljenog kisika na različitim mjestima unutar plastenika. Senzor vrši automatsku temperaturnu kompenzaciju očitanih vrijednosti što rezultate čini još točnijima. Također se može vršiti kompenzacija nadmorske visine i saliniteta. Zidni držač mjerača omogućava držanje sonde u tanku, čime se olakšava kontinuirano mjerenje. Instrument ima integriranu bateriju koja ovaj stolni mjerač pretvara u prijenosni. HI2004 edge™  predstavlja savršeno rješenje za mjerenje koncentracije otopljenog kisika u rasadnicima.