+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Sadržaj nitrata je jedan od najvažnijih parametara za procjenu kvalitete površinskih i podzemnih voda. Nitrati su prisutni u svim vodama u niskim koncentracijama, ali kada se nađu u visokim koncentracijama izazivaju degradaciju vodenih ekosustava i postaju štetni za ljude i životinje. Nitrati dospijevaju u životnu sredinu iz više izvora, kao rezultat zagađenja izazvanog ljudskim faktorom, a najviše upotrebom gnojiva.

Drugi izvori uključuju ispuštanje otpadnih voda, sustave septičkih jama i životinjski otpad. Nitrati se lako otapaju u vodi i dospijevaju u nju, dok se fosfati i amonijak, nastali kao posljedica ljudske aktivnosti, ne prenose tako lako. Sposobnost brze apsorpcije u zemljište i vode, kao što su bunari pitke vode, podzemne vode, rezervoari, jezera i potoci, je povezana sa zdravljem i životnom sredinom i čini da praćenje zagađenja nitratima bude od velike važnosti. Visoka koncentracija nitrata u slatkoj i morskoj vodi pospješuje rast algi. Kako njihova velika populacija odumire i razgrađuju se, troši se otopljeni kisik i dovodi do toga da vode sa niskim sadržajem kisika postanu „mrtve zone“. Ovakve zone se najčešće formiraju na ušćima rijeka, gdje rijeke svojim tokom donose visoke koncentracije nitrata morskoj vodi u kojoj je dušik limitirajući nutrijent. Višak dušika uzrokuje ubrzan rast nepoželjnih bakterija i algi. Mrtve zone se pretežito javljaju tijekom ljetnjih mjeseci kada je nivo otopljenog kisika niži zbog smanjene topljivosti u toplijim vodama.

Sposobnost brzog prelaska u zemljište i vode, kao što su bunari pitke vode, podzemne vode, rezervoari, jezera i potoci,povezana sa zdravljem i životnom sredinom i čini da praćenje zagađenja nitratima bude od velike važnosti.

Grupa za zaštitu životne sredine je bila zainteresirana za određivanje koncentracije nitrata tijekom dužeg vremenskog perioda i na više lokacija, gdje rijeka protiče kroz različite gradove, sela i poljoprivredna zemljišta. Željeli su identificirati  mjesta  na kojima nitrati dospijevaju u rijeku u višim koncentracijama. Vršili su terenska mjerenja duž rijeke uz pomoć kolorimetra i prikupili sve potrebne podatke za određivanje kritičnih područja. Kako bi potvrdili svoje pretpostavke, željeli su kontinuirano pratiti sadržaj nitrata uzvodno i nizvodno od mjesta koje je potencijalno bilo zagađeno. Stalno praćenje bi im omogućilo identificiranje obrazaca promjena koncentracije nitrata u rijeci nakon oborina ili smjene godišnjih doba.

Hanna Instruments ima u ponudi HI9829 multiparametarski mjerač sa sondom za čuvanje podataka, ion- selektivnom elektrodom za nitrate, senzorom za mjerenje električne provodljivosti i mutnoće i posebnim senzorom za određivanje otopljenog kisika. Istraživači mogu koristiti sondu i na dubini od 20 metara i zahvaljujući njoj se automatski bilježe mjerenja koncentracije nitrata, provodljivosti, mutnoće, količine otopljenih tvari i otopljenog kisika, kao i temperature na svakih sat vremena u periodu dužem od dva mjeseca. Iako se primarno mjeri koncentracija nitrata, takođe su korisne i informacije o drugim parametrima. HI9829 sonda ima robusni zaštitni čep koji štiti elektrodu i osigurava zadržavanje na istom mjestu u vodama sa brzim protokom. Odlika koja je veoma korisna je mogućnost priključivanja više sondi za prikupljanje podataka i direktno prikazivanje rezultata na računalu. Pošto se na mjerač može priključiti više senzora, smanjuju se troškovi i povećava broj analiziranih parametara.